Affedilerek Gidersin

Bana hata yaparsan seni affederim.

Bir daha hata yaparsan yine affederim.

Ama asla bir daha şans vermem…

Yani demem o ki,

Affedilerek gidersin,

Ve bir daha asla geri dönemezsin…